top of page
SPRIT SLOVENIJA Garex
MGRT Logo
Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran EKP v Sloveniji: http://www.eu-skladi.si/


Naziv operacije: Optimizacija poslovnih procesov in organiziranosti podjetja Garex d.o.o.

Kratica operacije: OPPG

Opis operacije z namenom in cilji operacije:

Operacija zajema reorganizacijo poslovanja podjetja, s poudarkom na posodobitvi poslovnih procesov, ki bodo prispevali k stroškovnemu prihranku, časovni optimizaciji, učinkovitejši pretok komunikacije ter doseganju večje dodane vrednosti na zaposlenega. Slednje bo podjetju omogočilo izboljšanje metrik poslovanja na domačem trgu ter aktivnejše širjenje na tuje trge. 

Celotna prenova organiziranosti teh procesov zajema: 

 • Osvežitev organizacijske sheme in določitev nosilcev procesov Zajema pregled organizacijske sheme, morebitne izboljšave le-teh, predvsem pa dosledna dodelitev odgovornosti nad posameznimi procesi v podjetju.

 • Popis procesov in uvedba sistema kontrole nad izvajanjem. Na vseh ključnih poslovnih funkcijah se bodo procesi zapisali (business process mapping), modelirali ter optimizirali. Vsak process bo imel svojega nosilca na podlagi organizacijske sheme, ki bo moral skrbeti za dosledno izvajanje procesa. Po potrebi se bodo uvedla tudi nova IT orodja za podporo izvajanja procesom.

 

Optimizacija procesov bo zajela naslednja področja:

 • Vodenje in upravljanje – Dvig učinkovitosti na administraciji osnovne dejavnosti in splošnih zadev, večja in boljša povezanost podpornih sistemov in namestitev sistema SAP oz. brezpapirnega sistema, večja avtomatizacija obdelave podatkov (manj ročnega dela), boljše upravljanje s povečano kompleksnostjo in vpeljava Dokumentarnega sistema.

 • Prodaja – Prenova poslovnih prodajnih procesov bo zajema določitev tržnih segmentov, seznama potencialnih strank, produktov, prodajnega procesa, stroška pridobitve stranke, življenjsko vrednost stranke, minimalnih naročil za posamezne produkte, prodajnih nagovorov ter drugih prodajnih elementov.

 • Kadri – Posodobitev kadrovskih procesov za konstantno pridobivanje kvalificiranega novega kadra, ustrezen »on-boarding« proces. Prenova procesov bo vplivala tudi na novo sistematizacijo delovnih mest ter aktivnega vlaganja v večanje kompetenc kadra.

 • Finance  – Cilj je sistematičen pristop k identifikaciji izgub in zmanjšanje odhodkov podjetja. Zaradi tekočega poslovanja imamo težave s sledenjem stroškom, ki nastajajo zaradi reprezentance, zato želimo vpeljati večjo preglednost. Želimo znižati tudi stroške financiranja pri odkupih terjatev.
   

Finančna podpora:
Operacijo delno financira EU, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Rezultati operacije:
Izvedba projekta bo izboljšala konkurenčnost podjetja iz več vidikov in sicer:

 • Povečanje dodane vrednosti na zaposlenega – Z optimizacijo procesov se bo povečala produktivnost podjetja, kar bo prispevalo k večji dodani vrednosti na zaposlenega, kar posledično pomeni tudi večjo konkurenčnost podjetja. Prav tako velja omeniti manjše število napak pri izvajanju storitev.

 • Pridobivanje in izobraževanja kadrov – Dobri kadri so ključna konkurenčna prednost. S prenovo procesov se bo izboljšalo pridobivanje, ter uvajanje novih kadrov. Podjetje pa bo lahko tudi bolj aktivno vlagalo tudi v obstoječe kadre.

 • Povečanje tehnološke prednosti na trgu – Podjetje bo s prenovo procesov hitrejše inoviralo ter uveljavljalo inovacije, vključno na tujih trgih. To zajema tehnologije za izvajanje digitalnih kampanj. S prenovo procesov in standardizacijo storitve bo podjetje lahko serviralo povsem nov segment strank.

 • Stroškovna optimizacija – na podlagi manjših stroškov bo podjetje sposobno ponuditi nižjo ceno tehnoloških rešitev na področju telekomunikacij in digitalnega oglaševanja, kar bo neposredno prispevalo k dvigu konkurenčnosti na trgu. 

Spirit Slovenija Logo
MGRT Logo
Logo EKP sklad za regionalni razvoj SLO

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Naziv operacije: Preboj slovenske pametne razsvetljave na irski trg (Par-20-22- SPRI)

Opis operacije 
Operacija Preboj slovenske pametne razsvetljave na irski trg (kratica operacije: SPRI) je združevanje dopolnjujočih se produktnih rešitev treh članov projektnega partnerstva v ponudbo celovitega sistema pametne LED razsvetljave z namenom lažjega prodora vsakega od partnerskih podjetij na ciljni tuji trg.

Namen
Namen operacije je, s pomočjo sofinanciranja upravičenih stroškov v okviru Javnega razpisa »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020-2022«, uspešno prodreti na nov tuj trg – Irsko.


Cilji operacije: 

 • Pridobivanje ključnih informacij, vezanih na tuj trg in priprava strategije vstopa  na tuj trg

 • Udeležba na sejmih 

 • Priprava in distribucija promocijskih materialov

 • Krepitev kompetenc zaposlenih na področju prodora na tuje trge

 • Vstop vseh 3 partnerjev projekta na nov tuj trg (Irsko)

Rezultati operacije: 

 • Izdelan 1 poslovni načrt

 • Izdelan 1 načrt trženja

 • Sklenjene vsaj 3 pogodbe o sodelovanju

 • Udeležba na vsaj 6 izobraževanjih

 • Udeležba na vsaj 6 usposabljanjih

 • Ustvarjen prihodek na tujih trgih

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

MGRT Logo
Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_

Podjetji Garex d.o.o. in Impedanca d.o.o. sta na razpisu Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pridobili nepovratna sredstva za projekt z naslovom »Platforma za inteligentno upravljanje, analizo podatkov s strojnim učenjem in umetno inteligenco za pametna mesta«.

Podjetjema je bilo skupno odobrenih nepovratnih sredstev v viši 299.996,92 €, naložbo pa sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Opis in namen operacije

V okviru operacije bo razvita uporabniku prijazna platforma za inteligentno upravljanje infrastrukture pametnih mest, ki bo omogočala optimalno analizo velikih količin podatkov, kar bo doseženo z vključitvijo strojnega učenja in umetne inteligence.

Rezultati operacije 

V projektu bo uporabljena najnaprednejša tehnologija, kot je napredna programska koda za izvajanje optimalne analitike, umetna inteligenca (AI), masovna obdelava podatkov (Big data) in strojno učenje. Omenjena tehnologija bo omogočila, da se bo na podlagi razvitih protokolov oz. modelov, ki bodo posledica strojnega učenja, razsvetljava avtomatsko krmilila, na podlagi inovativne analitike, ki bo vključevala umetno inteligenco pa se bo učinkovito predvidevalo vzdrževanje, kakor tudi drugi dogodki v okolju. S pomočjo strojnega učenja in umetne inteligence bomo omogočili učinkovitejše razumevanje podatkov in razvoj odprtega API vmesnika.


Cilji operacije: 

 • Avtomatizacija delovanja svetilk

 • Optimalno analitično obdelavo podatkov

 • Uporabniku prijazna platformo za prikaz podatkov

 • Hitra in učinkovita integracija z drugimi sistemi

 • Razvita prediktivna analitika

Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

MGRT Logo
Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_
bottom of page